LỚP 9

I- KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Cả năm: 37 tuần ( 53 tiết)

Học ḱ I: 19 tuần ( 36 tiết)

Học ḱ II: 18 tuần ( 17 tiết)

II- PHÂN PHỐI CHƯƠNG TR̀NH

 

HỌC K̀ I

 

Tiết

Bài

Tên bài

Hướng dẫn thực hiện

ĐỊA LÍ VIỆT NAM

( tiếp theo)

ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Tiết 1

Bài 1

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

 

Tiết 2

Bài 2

Dân số và gia tăng dân số

 

Tiết 3

Bài 3

Phân bố dân cư và các loại h́nh quần cư

 

Tiết 4

Bài 4

Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

 

Tiết 5

Bài 5

Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999.

 

ĐỊA LÍ KINH TẾ

Tiết 6

Bài 6

Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Mục I. Nền kinh tế nước ta trước thời ḱ đổi mới: Không dạy

Tiết 7

Bài 7

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

 

Tiết 8

Bài 8

Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

 

Tiết 9

Bài 9

 

Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập: Thay đổi câu hỏi thành vẽ biểu đồ h́nh cột

Tiết 10

Bài 10

Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

 

Tiết 11

Bài 11

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

 

 

Tiết 12

Bài 12

Sự phát triển và phân bố công nghiệp

- Mục II. Các ngành công nghiệp trọng điểm ; Phần 3 : Một số ngành công nghiệp nặng khác : Không dạy

- Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập : Không yêu cầu HS trả lời

Tiết 13

 

Bài tập

 

Tiết 14

Bài 13

Vai tṛ, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

 

Tiết 15

Bài 14

Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

 

Tiết 16

Bài 15

Thương mại và du lịch

 

Tiết 17

Bài 16

Thực hành: Vẽ biểu đồ về thay đổi kinh tế

 

Tiết 18

 

Ôn tập

 

Tiết 19

 

Kiểm tra viết một tiết

 

SỰ PHÂN HÓA LĂNH THỔ

Tiết 20

Bài 17

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

 

Tiết 21

Bài 18

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

(tiếp theo)

 

Tiết 22

Bài 19

Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh  hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

 

Tiết 23

Bài 20

Vùng Đồng bằng sông Hồng

 

Tiết 24

Bài 21

Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

 

GV dạy phần IV, mục 1 và 2

Tiết 25

Bài 21

Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

 

GV dạy phần IV, mục 3 và phần V

Tiết 26

Bài 22

Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và b́nh quân lương thực theo đầu người

 

Tiết 27

Bài 23

Vùng Bắc Trung Bộ

 

Tiết 28

Bài 24

Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

 

Tiết 29

Bài 25

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

 

Tiết 30

Bài 26

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

(tiếp theo)

 

Tiết 31

Bài 27

Thực hành: Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ

 

 

Tiết 32

Bài 28

 

Vùng Tây Nguyên

 

Tiết 33

 

Bài 29

Vùng Tây Nguyên ( tiếp theo)

 

Tiết 34

Bài 30

Thực hành: So sánh t́nh h́nh sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

 

Tiết 35

 

Ôn tập

 

Tiết 36

 

Kiểm tra học ḱ I

 

HỌC K̀ II

Tiết 37

Bài 31

Vùng Đông Nam Bộ

 

Tiết 38

Bài 32

Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

 

Tiết 39

Bài 33

Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

 

Tiết 40

Bài 34

Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

 

Tiết 41

Bài 35

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 

Tiết 42

Bài 36

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

(tiếp theo)

 

Tiết 43

Bài 37

Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về t́nh h́nh sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

 

Tiết 44

 

Ôn tập

 

Tiết 45

 

Kiểm tra 1 tiết

 

Tiết 46

Bài 38

Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo

 

Tiết 47

Bài 39

Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo (tiếp theo)

 

Tiết 48

Bài 40

Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và t́m hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

 

ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG

Tiết 49

Bài 41

Địa lí tỉnh ( thành phố)

 

Tiết 50

Bài 42

Địa lí tỉnh ( thành phố) (tiếp theo)

 

Tiết 51

Bài 43

Địa lí tỉnh ( thành phố) (tiếp theo)

 

Tiết 52

 

Ôn tập

 

Tiết 53

 

Kiểm tra học ḱ II